A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

План соціально-економічного розвитку сільської ради на 2020 рік

  

    Опис : gerb

Україна

КІПТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

( сорокова сесія сьомого скликання)

17 грудня 2019 року

       с. Кіпті

 № 1414 -40/VII

Про затвердження Плану (Програми )

соціально-економічного розвитку

сільської ради на 2020 рік

         Заслухавши та обговоривши проект Плану ( Програми) соціально-економічного розвитку  сільської ради на 2020 рік, відповідно до  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», положень Конституції України, Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  з урахуванням науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими ресурсами., сільська рада  в и р і ш и л а:

         1.Затвердити План (Програму) соціально-економічного розвитку сільської ради на 2020рік. (Програма додається).

2. Виконавчому комітету Кіптівської сільської ради протягом 2020 року проводити контроль виконання Плану (Програми) економічного та соціального розвитку Кіптівської об’єднаної територіальної громади  на  2020 рік.

         3.Про хід виконання даного рішення заслуховувати на засіданні

сесії сільської ради один раз на півроку.

         4. Контроль за виконанням програми покласти на  постійну комісію  з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, інвестиційної діяльності, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

 

Сільський голова                                            Володимир  Кучма

                                                                                                                      Додаток

                                                                    до рішення  40  сесії  7 скликання

                                                                       17 грудня 2020 року  №        /VII

                                          

ПЛАН

(Програма)

економічного та соціального розвитку Кіптівської

об’єднаної територіальної громади  на  2020 рік

Вступ

          Методологічною основою розроблення Програми соціально-економічного розвитку території Кіптівської сільської ради на 2020 рік (далі - Програма) є Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», наказ Мінрегіону від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади»,  Законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", бюджетного законодавства та  плани окремих сіл територіальних громад,що об’єднались, на основі результатів аналізу проблем та першочергових потреб громадян, які проживають на території Кіптівської об’єднаної територіальної громади. В основі проекту  Програми враховані ключові положення, визначені Стратегією розвитку Чернігівської області на період до 2020 року та Плану заходів з реалізації у 2018–2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року;

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, спрямовані на наповнення дохідної частини бюджету, на розвиток галузей освіти, культури, соціального захисту населення, розвитку фізкультури і спорту, проведення робіт з  благоустрою населених пунктів,  виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення сіл об’єднаної територіальної громади.

Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2020 рік, що визнає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного, соціального, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів Державного фонду реконструкції та розвитку та  коштів,  одержаних від соціальних угод з сільськогосподарськими підприємствами та підприємцями.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Кіптівської сільської ради за поданням сільського голови, виконкому сільської ради або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року

                  Основна мета розвитку сіл Кіптівської сільської ради:

підвищення якості життя та добробуту громадян сільської ради шляхом забезпечення позитивної динаміки економічного зростання, подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, соціальної сфери та інфраструктури на селі, ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу.

 Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2020 рік

Кіптівська об’єднана  територіальна громада бачить свій розвиток, як розвиток самостійного багатофункціонального утворення з стійкою та збалансованою економікою, активним і взаємовідповідальним громадянським суспільствам, комфортним сільським середовищем, яке б забезпечувало високий рівень життя населення та сприятливих умов для суспільної та господарської діяльності. З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій Кіптівської сільської ради виконавчим комітетом здійснено аналіз SWOT. Аналіз дає можливість об'єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу науково визначити потенційні можливості території по виявленню проблем та розробити ефективну стратегію щодо їх подальшого вирішення.

              SWOT – аналіз розвитку території

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

1 Великий достатній запас природнього капіталу

1 Недостатнє фінансування і підтримка інфраструктури села із сторони держави.

2 Наявність достатньої мережі соціальних об'єктів

2 Незадовільний стан окремих приміщень та об'єктів соціальної сфери.

3 Наявність інфраструктури транспорту та зв'язку , комунальних мереж

3 Значна зношеність комунальних мереж.

4 Кількість працюючих - 996 осіб, молодих людей віком від 14 до 35 років 717 осіб, дітей 474осіб

4 Природній приріст від’ємний

5 Географічне розташування села вигідне

5 Незадовільний стан окремих асфальтованих і гравійних доріг, слабке транспортне сполучення.

6 Відносно сприятлива екологічна обстановка.

6 Не вирішена проблема утилізації відходів, забезпечення населення якісною питною водою

8  Активно проходить процес формування громадянського суспільства

8. Відсутність норм соціальної відповідальності

9. Розроблена довгострокова  Стратегія розвитку громади.

9. Мала кількість активного населення

10 Збереження національних традицій та багате історичне минуле

10 Слабка матеріальна база для розвитку культури

11 Високий рівень освіченості

11 Недостатня кількість високооплачуваних робочих місць на селі

 

Можливості

Загрози

1 Залучення інвестицій (державних, іноземних, приватних)

1 Політична нестабільність в державі

2 Ріст наявних річних доходів населення на 1,5 % при 10% річного росту інфляції

2 Старіння населення.

3 Розвиток сільського зеленого туризму та агроекологічного поселення

3 Недостатня кількість державних коштів для розвитку села.

4 Наявність програм місцевих, державних та регіональних для розвитку села.

 4 Відсутність цільового кредитування і дотаційності сільського господарства

5 Розвиток кооперативного руху на селі

5 Відсутність матеріальної бази та недосконалість законодавства для розвитку кооперації.

6 Створення фонду землі комунальної власності

6 Земельна реформа

7 Створення високооплачуваних робочих місць в селі

7 Політична та фінансова нестабільність.

8 Активна підтримка міжнародних організацій.

8 Економічна криза

9 Вступ України в Євросоюз.

9 . Згортання реформ

 

 

     Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми, основними цілями та пріоритетами соціально-економічного і культурного розвитку Кіптівської об’єднаної територіальної громади у 2017 році мають бути:    

         1. Бюджетно - фінанансова політика, підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади

Основними напрямками  бюджетно-фінансової політики в 2020 році буде формування стабільної дохідної бази для фінансування життєзабезпечувальних сфер громади та пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку та раціональне та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади для збільшення обсягів надходжень до бюджету сільської ради.

Основні завдання та заходи:

 1.1 Ефективне управління бюджетним процесом:

- проведення систематичного аналізу виконання доходної частини бюджету;

- забезпечення послідовності й передбачуваності бюджетної політики та підвищення функціональної ефективності управління бюджетом шляхом удосконалення середньострокового бюджетного планування та запровадження бюджетного прогнозування;

- підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом проведення моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм;

- розробка, здійснення та забезпечення контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

1.2. Збільшення ресурсної бази бюджетів громади:

- здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету громади;

- проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов'язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджет;

- проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази, виявлення та усунення негативних чинників, що несприятливо впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов'язкових платежів до бюджету громади;

- залучення до оподаткування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або не декларують доходи, які підлягають оподаткуванню;

- розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.3.Збільшення надходжень до бюджету громади від використання майна комунальної власності громади:

- проведення системного аналізу ефективного використання комунального майна, переданого в оренду, проведення обстеження об'єктів, переданих в оренду, здійснення контролю за виконанням зобов'язань, передбачених договорами оренди майна;

- удосконалення Положення про оренду майна територіальної громади з метою спрощення процедури передачі майна в оренду та прискорення укладання договорів з орендарями для недопущення втрат надходжень до бюджету від орендної плати;

Очікувані результати:

- збільшення надходжень до бюджетів громади;

- підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів;

- покращення платіжної дисципліни та недопущення  податкового боргу;

- збільшення надходжень до бюджету громади від використання майна територіальної громади;

- забезпечення проведення своєчасних розрахунків орендарів за використання об'єктів комунальної власності громади.

2.Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища

Основною метою підтримки розвитку підприємництва та є  створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності та збільшення внеску у вирішення соціально-економічних проблем села.

Основні завдання та заходи:

2.1. Вдосконалення правого регулювання господарської діяльності, недопущення неправомірного втручання державних органів у діяльність суб'єктів господарювання:

- проведення засідань за круглим столом та семінарів із залученням підприємців та їх громадських об'єднань з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики, підготовка пропозицій щодо їх вирішення;

- проведення перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики;

- регулярне проведення телефонних "гарячих ліній" з питань підприємництва.

2.1. Підтримка підприємницької ініціативи безробітних, забезпечення соціально-трудової адаптації соціально-вразливих верств населення шляхом залучення їх до підприємницької діяльності:

- надання консультаційної, методичної та юридичної допомоги з питань організації та ведення підприємницької діяльності особам з функціональними обмеженнями.

Очікувані результати:

- усунення правових та адміністративних перешкод у розвитку підприємництва;

- збільшення середньооблікової чисельності зайнятих працівників малих підприємств;

- збільшення обсягів реалізації малими підприємствами продукції (робіт, послуг) та їх частки у загальних обсягах по громаді.

 

                3. Демографічна ситуація та соціальний захист населення

 

Населення об’єднаної територіальної громади переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. На території населених пунктів сільської ради будуть реалізовуватися державні соціальні програми, в ході яких будуть здійснюватися заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, буде забезпечено доступність медичної допомоги, надаватимуться культурно-дозвіллєві та інші послуги, ветерани праці та літні люди залучатимуться до активної участі у житті суспільства. Вживатимуться заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів, учасників бойових дій та інших категорій громадян.

Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2020 році передбачається:

- стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

- створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;

- розвиток культури і молодіжного спорту; 

- соціальний розвиток села, створення належних умов для проживання в сільській місцевості ;

- забезпечення виконання завдань у сфері освіти, охорони здоров’я, культури;

- організація якісної, ефективної та доступної медичної допомоги жителям сільської ради шляхом створення на основі лікарської амбулаторії сучасної системи охорони здоров’я  на території громади, оновлення матеріально-технічної бази ФАПів та розширення спектру їх послуг;

- удосконалення матеріальної бази для розвитку фізкультури і спорту на території сільської ради.

 

 

                                                     4. Соціальна сфера

 

   Основні напрями роботи:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- сприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

- попередження соціального сирітства;

- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності;

- забезпечення раннього виявлення сімей, в яких відбувається насильство або є реальна загроза його вчинення, та організація соціального супроводу таких сімей;

- дотримання основних державних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог);

- сприяння вчасному оформленню житлових субсидій.

- створення умов соціальної захищеності населення, можливість приймати участь в економічній, політичній і соціальній сферах життя громад, забезпечення створення необхідних умов, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя, підтримка жителів громади, які потрапили і перебувають в складних життєвих обставинах, підтримка сімей військовослужбовців, які перебувають в зоні проведення ООС, сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в ООС і потребують сторонньої фінансової допомоги, шляхом надання їм адресної   одноразової грошової допомоги.

 

                         5.Зайнятість населення та ринок праці

 

У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

- залучення до громадських робіт безробітних громадян;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

- підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;

- зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

 

        6.Розвиток земельних відносин та землевпорядкування території

 

 

В 2017-2018 році на території Кіптівської ОТГ в рамках пілотного проекту при підтримці  USAID  проведені роботи з організації землеустрою, які включають:

 • забезпечення формування (визначення місця розташування) меж території об’єднаної територіальної громади для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного  використання  потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації;
 • визначення місця розташування меж територій природно-заповідного  фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів.

У 2020 році необхідно  продовжити роботу по проведенню інвентаризації земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, виявляти вільні земельні ділянки та земельні ділянки, які використовуються неефективно або без правовстановлюючих документів,  що дозволить удосконалити механізм по управлінню землями, який зробить неможливим її розкрадання та використання не на користь громади, збільшити надходження до бюджету громади.

                                                      

                                                7.Освіта.

 

7.1. Система загальної середньої освіти

 

Система освіти  являє собою   мережу освітніх закладів, що надають відповідні освітні послуги. Після оптимізації мережа закладів загальної середньої освіти складається із двох шкіл І-ІІІ ступенів (див. табл.1)

Таблиця 1

Назва освітнього закладу

Проектна потужність

2018-2019

2019-2020

Мережа учнів

% завантаженість

Мережа учнів

% завантаженість

Прогресівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

250

175

70%

204

82%

Підлісненська  філія І-ІІ ступенів

306

29

9 %

-

-

Новошляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

192

60

31%

62

32%

ВСЬОГО

748

264

35%

266

60%

 

       Відсоток малокомплектних шкіл складає – 50 % (середній по області 48% ), у минулому році цей показник складав 75%

       Середня наповнюваність у класах – 12,5 учнів (середній по області 14.5), в минулому році було 11.7, при середньому по селу 10,0  що дає можливість прогнозувати достатній розрахунковий рівень освітньої субвенції у 2020 році для забезпечення видатків на заробітну платню педагогічним працівникам.

        Організовано підвіз для 124 учнів, 8 педагогічних працівників, 4 технічних працівників чотирма шкільними автобусами.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про чисельний склад педагогічних працівників ЗЗСО       

Назва навча

льного закладу

Загальна кількість педпрацівників (із сумісниками)

Кількість штатних педпрацівників

Мають освіту

Пенсіонерів

Молодих спеціалістів

Мають

вищу педагогічну

вищу не педагогічну

середню спеціальну (педа гогіч-ну)

загальну середню

вищу категорію

першу категорію

звання “старший вчитель”

звання “вчитель-методист”

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

1

Прогресівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

25

29,5

25

 

 

 

3

1

3

13

 

 

3

 

2

Новошляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

17

21,5

17

 

 

 

3

 

6

9

 

 

3

 

 

Всього в загальноосвітніх закладах

 

42

51

42

 

 

 

6

1

9

22

 

6

 

                             

 

 

 

Забезпеченість закладів загальної середньої освіти інформаційним обладанняям (див. таблицю 4)

Таблиця 4

Назва школи

Мережа учнів

Кількість комп’ютерів

К-ть учнів на 1 комп’ютер

К-ть проекторів

К-ть мультимедійних комплексів

К-ть лінгафонних кабінетів

К-ть предметних кабінетів

Прогресівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

204

16

12,8

1

5

0

3

Новошляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

62

13

4,5

1

1

0

0

Всього

266

36

7,4

2

6

0

3

Кількість учнів на 1 комп’ютер – 7,4  (середній по області 9,4), проте із 36 одиниць техніки у 26 термін придбання понад 5 років, отже 72% техніки морально та матеріально застаріла.

         Охоплення гарячим харчуванням складає 100% (показник по області 84 %), проте у зв’язку із подорожчанням продуктів харчуванням є потреба збільшити вартість харчування із 15 грн. на день на одну дитину до 20 грн. на день на одну дитину.

 

        Пріоритетними завданнями розвитку системи загальної середньої освіти на 2020 рік будуть:

 • Створення належних умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, включаючи інклюзивної освіти для осіб з особливими освітніми потребами
 • Продовження створення умов для комфортного перебування учасників навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти та оновлення освітнього середовища.
 • Подальше оновлення комп’ютерної техніки  в закладах загальної середньої освіти , оснащення їх предметними кабінетами, мультимедійною технікою.
 • Удосконалення системи кадрової роботи у закладах загальної середньої освіти, підтримка творчо працюючих педагогів та молодих спеціалістів
 • Забезпечення регулярного підвозу учнів та вчителів, які проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів
 • Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти  (забезпечення сучасними меблями, шкільним обладнанням)
 • Забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у закладах загальної середньої освіти
 • Забезпечення учасників освітнього процесу якісним харчуванням, особливо дітей із соціально-незахищених категорій

 

Основні напрямки та програми, що потребують фінансування у 2020 році

 у  галузі «загальна середня освіта»

 

пп

Напрямок фінансування

Загальноосвітні навчальні заклади

Назва ЗЗСО

Умови, джерело фінансування

Кількість

Орієнтовна вартість за 1 шт.

(тис.грн)

Загальна сума (тис.грн)

 

Капітальний ремонт (утеплення, внутрішній ремонт, вирівнювання стін, електропроводка, каналізація)

1

6000.0

6000.0

Прогресівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Співфінансування 10 на 90%. Державна субвенція

 

Проведення  замірів опору електроізоляції

 

 

1 ЗЗСО

10,0

10,0

Новошляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Сільський бюджет  і інші джерела фінансування передбачені законодавством

 

Програма харчування учнів у ЗЗСО

2 ЗЗСО

 

197,0

Заклади загальної середньої освіти

Місцевий бюджет

 

Програма «Обдарова молодь 2016-2020 роки»

   

12,0

Заклади загальної середньої освіти

Місцевий бюджет

 

Фінансування обладнання 1-х класів за проектом «НУШ»

2 ЗЗСО

 

100,0

Заклади загальної середньої освіти

Місцевий бюджет, кошти державної субвенції (90 %)

 

Придбання мультимедійного обладнання, предметних кабінетів, меблів

2 ЗЗСО

 

500,0

Заклади загальної середньої освіти

Залишки освітньої субвенції 2019 року

Всього:

6819,0

З них місцевий бюджет:

829,0

 

7.2. Система дошкільної освіти

Мережа дошкільної освіти  Кіптівської сільської ради складається із трьох дошкільних  закладів освіти (таблиця 6,) загальною проектною потужністю 118 місць, в яких виховуються 78 дітей, з них 19 дітей підвозяться автобусом із сіл Вовчок та Підлісне, Олбин, Красилівка, відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складає 95,3 % (середній по області 95,1%), минулого року становив 94.6%

Таблиця 6

пп

Назва закладу, рік відкриття

Проектна потужність

Кількість дітей

Кількість працівників

Забезпеченість технологічним обладнанням

Забезпеченість навчально-тематичним, ігровим, інвентарем

педагогічні

Фахова освіта

К-ть дітей на 1 вихователя

технічні

1

Кіптівський ДНЗ

 

18

21

2

2

25

3,75

85%

90%

2

Прогресівський ДНЗ, 1979

60

30

5

2

14,3

7

88%

90 %

3

Новошляхівський ДНЗ, 1960

40

27

4

1

9,3

 

8

80%

75%

Всього

118

78

11

5

13,7

18

84%

85%

                     

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про чисельний склад педагогічних працівників ЗЗСО       

Назва навча

льного закладу

Загальна кількість педпрацівників (із сумісниками)

Кількість штатних педпрацівників

Мають освіту

Пенсіонерів

Молодих спеціалістів

Мають

вищу педагогічну

вищу не педагогічну

середню спеціальну (педа гогіч-ну)

загальну середню

вищу категорію

першу категорію

звання “старший вчитель”

звання “вчитель-методист”

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

1

Прогресівський ДНЗ

 

5

5,5

1

 

3

 

1

1

 

 

 

1

2

Новошляхівський ДНЗ

 

4

4

2

 

 

2

 

1

 

 

 

 

3

Кіптівський ДНЗ

 

2

2

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Всього в дошкільних закладах

11

 

11,5

5

 

3

2

1

2

 

1

 

1

                             

 

 

     Пріоритетними завданнями для здобуття якісної дошкільної освіти та комфортного перебування дітей у дошкільних навчальних закладах є забезпечення їх гарячим харчуванням, зокрема необхідно підняти вартість харчування до 25 грн. на день на одну дитину. Для забезпечення належного санітарного стану у харчоблоках потрібно замінити частину технологічного обладнання у всіх садочках (витяжки, мийки для посуду, каструлі). Нагальною є питання придбання для садочків комп’ютерної та копіювальної техніки, у зв’язку із підключенням їх до системи управління освітою ІСУО. Важливм напрямком є також придбання нових меблів для Новошляхівського ЗДО та постільної білизни для Новошляхівського та Прогесівського ЗДО.

     Капітального ремонту також потребує приміщення Кіптівського ЗДО. У Кіптівському дошкільному навчальному закладі загального розвитку, що розрахований на 15 дітей  на даний час виховується 21 дитина в одній різновіковій групі, з який 6 підвозяться з інших сіл громади, працює 5 працівників. Приміщення, в якому розміщено дошкільний заклад пристосоване, площею 130 м2 побудоване ще на початку ХХ століття, відповідно в садочку відсутні внутрішні туалети, музична та спортивна зала, харчоблок суміщений із їдальнею, відсутні адміністративні приміщення для персоналу закладу.

     Приміщення, що пропонується для реконструкції – один із корпусів закритої у 2016 році загальноосвітньої школи, загальною прощею 500 м². В приміщенні є 5 просторих кімнат. Є можливість обладнати  велику ігрову кімнату, 2 спальні, їдальню, спортивну залу,  приміщення для прання, кабінети та підсобні приміщення. Проект на  садок розрахований на дві групи ( 30 дітей).

      Основною метою проекту є  створення умов навчання та виховання дітей  села Кіпті та прилеглих населених пунктів Кіптівської ОТГ, шляхом реконструкції під дитячий садок  приміщення закритої Кіптівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

   Пріоритетні завдання на 2020 рік:

 • 100%  охоплення дітей дошкільною освітою
 • Капітальний ремонт приміщення Кіптівської школи під заклад дошкільної освіти
 • посилення соціального захисту дітей дошкільного віку, забезпечення їх якісним харчуванням
 • модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників
 • інформатизація закладів дошкільної освіти, забезпечення їх офісним обладнанням 

 

Орієнтовані розрахунки щодо обсягів видатків для реалізації

цільової Програми розвитку дошкільної освіти

 на 2020 рік

 

пп

Напрямок фінансування

 

 

Загальна сума (грн)

 

1.

Заміна кухонного обладнання

  20 000

 

2.

Продукти харчування

174 000

 

3.

Постільна білизна

20 000

 

4.

Матеріали і устаткування, меблі

35 000

 

5.

Посуд

7 000

 

7.

Проведення замірів опору електроізоляції

15 000

 

6.

Придбання спортивного інвентарю

10 000

 

8.

Придбання  оргтехніки (принтери)

18 000

 

9.

Капітальний ремонт приміщення школи у с.Кіпті під Кіптівський ЗДО

6 500 000

(кошти місцевого бюджету 650 000)

 

Всього

 

650 299

 

 

 

8.Культура та духовність

 

      Сільська рада в 2020 році значну увагу приділятиме питанню реалізації державної політики в галузі культури, створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості.

       До галузі культури сільської ради  входять: 8 закладів культури: 6  будинків культури, 2 клуби , Публічна  Центральна бібліотека  з філіями в селах Борсуків, Вовчок, Кіпті, Новий Шлях, Олбин, Підлісне, Прогрес

Таблиця 1

Назва

Кількість місць у глядацькому залі

Кількість працівників

Кількість гуртків

1

Кіптівський СБК

300

3

6

2

Прогресівський СБК

360

4

7

3

Підліснянський СБК

300

3

5

4

Вовчківський СБК

300

3

5

5

Новошляхівський СБК

200

3

4

6

Олбинський СБК

250

2

4

7

Борсуківський СК

200

2

2

8

Савинківський СК

150

2

1

 

                                                                                                                      Таблиця 2

 

 

Назва закладу

Кількість місць у читальному залі

 

Кількість працівників

 

Бібліотечний фонд

 

Кількість читачів

1

Публічна  Центральна бібліотека  с.Кіпті

14

1

9486

420

2

Борсуківська бібліотека – філія № 1

7

1

2627

170

3

Вовчківська бібліотека – філія № 2

15

1

8601

460

4

Новошляхівська бібліотека – філія № 3

5

1

5149

200

5

Олбинська бібліотека – філія № 4

9

1

9029

320

6

Підлісненська бібліотека – філія № 5

18

1

9422

520

7

Прогресівська бібліотека – філія № 6

8

1

11845+ 3 компьютери,інтернет

530

 

      Пріоритетними завданнями сільської ради у розвитку закладів культури на 2020 рік є:

- проведення  конкурсів різножанрового спрямування з метою виявлення талановитих жителів села та їх підтримки;

- ознайомлення жителів громади із надбаннями та творчими доробками майстрів декоративно-прикладного мистецтва;

- комплектування фонду бібліотек новими надбаннями сучасної літератури та періодичними виданнями;

- організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування населення;

- сприяння збереженню та активному пропагуванню історико-культурної

спадщини.

- розвиток народної творчості, художньої самодіяльності, сучасного    мистецтва;

-    робота з творчо-обдарованою, активною молоддю;

- робота над формуванням патріотичної свідомості, духовного та  інтелектуального розвитку молоді;

- забезпечення санітарно - гігієнічних норм та створення комфортних умов перебування у закладах ,

- забезпечення сучасними меблями,звуковим та музичним обладнанням ,оргтехнікою);

 - посилення інформаційної функції бібліотек;

 - забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у закладах культури ;

- створення інформаційно- ресурсного центру туристичного направлення в с.Кіпті , збереження історико - культурної спадщини та розвиток туристичного кластеру.

 

 

                                                                                                                                           

      Основні напрямки та програми ,що потребують фінансування у 2020 році СБК,СК

                                                                                                                  Таблиця 3

 

 

Напрямок фінансування

 

К-ть

Орієнтовна вартість за 1 шт

 

Загальна сума

 

Назва закладу

Умови , джерело фінансування

1.

Засоби пожежогасіння

4 шт.

800,0

3 200,0

Заклади культури та бібліотеки

Місцевий бюджет

2.

Виготовлення табличок

6шт

 

800,0

 

4800,0

Новошляхівський,Підлісненський,Вовчківський ,Облинський,Савинський,Борсуківський СБК,СК

Місцевий бюджет

3.

Одяг сцени

2шт

230000,0

46000,0

Кіптівський СБК,

Прогресівський СБК

Місцевий бюджет

4.

Крісла глядацької зали,

доставка,

установка

300шт

 

 

 

300 шт

1150,0

 

 

10000,0

25,0

345000,0

 

 

10000,0

7500,0

-----------

362500,0

Кіптівський СБК

Місцевий бюджет

5.

Меблі для репетиційних кімнат(стільці)

10 шт

 

10 шт

380,0

7600,0

 

Прогресівський СБК

Новошляхівський СБК

 

Місцевий бюджет

 

Заклади культури ,які  потребують ремонтних робіт у 2020 році.

                                                                                                              Таблиця 4

 

 

Назва закладу

 

Види робіт

 

Орієнтовна сума

1

Кіптівський СБК

Ремонтні роботи сцени та глядацької зали

500 тис.грн

 

2

Прогресівський СБК

Ремонт фасаду та сцени

 

600 000,0

3

Новошляхівський СБК

Реконструкція приміщення та системи опалення

            900 000,0

4

Підлісненський СБК

Поточний ремонт будівлі та приміщень

200 000,0

5

Олбинський СБК

 

Ремонт приміщення ,заміна дверей

80 000,0

6

Вовчківський СБК

 

Ремонт приміщення

50 000,0

7

Савинський СК

 

Косметичний ремонт

50 000,0

8

Борсуківський СК

 

Косметичний ремонт

50 000,0

 

 

9. Охорона здоров’я

 

Значна увага буде приділена у 2020 році:

- проведенню диспансерних оглядів населення;

 - медичному забезпеченню сільського населення;

- наближенню медичної допомоги до сільських жителів шляхом налагодження ефективної роботи Кіптівської сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та мережі сільських ФПів

- покращенню медичного обслуговування матерів і дітей з метою запобігання материнській, дитячій та перинатальній смертності, захворюваності новонароджених, захворюваності населення на туберкульоз;

- вжиттю додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази лікувальних установ шляхом залучення різних джерел фінансування;

- проведенню профілактичних, лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів;

- санітарно-освітній роботі серед населення;

- посиленню пропаганди та стимулюванню здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг в дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах;

- впровадженню енергоощадних технологій в медичних установах;

- проведення поточних ремонтів в ФП сіл Підлісне, Олбин, Новий Шлях

 

 

                                10. Фізична культура та спорт

 

Основні напрямки та програми ,що потребують фінансування у 2020 році у направленні фізичної культури та спорту

                                                                                                                                          Таблиця 5

Напрямок фінансування

К-ть

Орієнтовна вартість за 1 шт

Загальна сума

Назва закладу

Умови , джерело фінансування

1

Будівництво спортивного комплексу для активного відпочинку в с.Прогрес

 

Проект розрахований на два роки

6 400000,0

 

1600000,0

 

 

 

 

3 200000,0

 

800000,0

 

с.Прогрес

 

КіптівськаОТГ

 

На розгляді

ДФРР ,

 

Місцевий бюджет

 

 

              11. Житлово-комунальне господарство та благоустрій села

 

   Першочергові завдання:

- ремонт автомобільної дороги Кіпті-Літочки-Київ на ділянці Кіпті-Савинка та автомобільної дороги Димерка - Самійлівка на ділянці Димерка- Борсуків та автомобільної дороги Прогрес – Вовчок на ділянці Підлісне – Вовчок

      -  будівництво пам’ятника Захисникам України в с.Прогрес;

-   реконструкція та ремонт  дорожнього покриття вулиць населених пунктів сільської ради;

 • висипка та грейдерування  вулиць в населених пунктах сільської ради;
 • розчистка вулиць населених пунктів та доріг між ними  від снігу    
 • викошування бур’янів в  населених пунктах громади;
 • проведення випилювання аварійних дерев;
 • ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;
 • очищення водоймищ загального користування ;

-    висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.

-  підтримка в задовільному стані  братських могил, пам’ятників та обелісків.

- впорядкування сільських цвинтарів;

- проведення заходів з благоустрою прибудинкової території житлових будинків та організацій, установ, підприємств.

- забезпечення контролю за станом навколишнього природного середовища в сільських населених пунктах та в несанкціонованих місцях накопичення відходів;

- проведення робіт з озеленення та благоустрою шляхом організації масових  заходів (суботники тощо);

- організація та проведення „днів чистоти“ для підтримки належного

естетичного вигляду населених пунктів;

- організація, відповідно до рішень органів виконавчої влади та місцевого

самоврядування, оплачуваних громадських робіт з благоустрою територій

населених пунктів, садиб одиноких пристарілих громадян, інвалідів, ветеранів війни та праці, місць масового відпочинку.

- залучення безробітних громадян, які перебувають на обліку у Центрі зайнятості, до виконання робіт по благоустрою сільських територій на безкоштовній основі;

- залучення учнів навчально-виховних закладів до прибирання територій навколо  обелісків та догляду за могилами невідомих воїнів, надання посильної допомоги одиноким громадянам;

 

12.Захист населення і територій громади від надзвичайних ситуацій. Цивільний захист, пожежна  та техногенна безпека

 

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статтею 19 Кодексу цивільного захисту України визначені повноваження органів місцевого самоврядування у сфері організації заходів цивільного захисту, а саме - запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від природних та техногенних загроз, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків.

Для забезпечення виконання визначених повноважень громади, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж на території об’єднаної територіальної громади та враховуючи, передбачити на 2019 рік проведення комплексу відповідних заходів

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Очікувальні результати

1

Створення єдиної системи цивільного захисту (відділ цивільного захисту, сектор) на території ОТГ

2020 рік

Виконком Кіптівської сільської ради

Козелецький районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області

Створення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, створення структурного підрозділу з питань цивільного захисту, створення спеціалізованих служб цивільного захисту та спеціалізованих аварійних служб

2

Створення та підтримання в постійній готовності місцевої системи оповіщення.

2020 рік

Виконком Кіптівської сільської ради.

Козелецький районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області

Інформування населення щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій.

3

Підтримання в постійній готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту.

2020 рік

Виконком Кіптівської сільської ради

Козелецький районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області

Забезпечення укриття населення та працівників від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період та під час надзвичайних ситуацій у мирний час.

4

Створення Центру безпеки громадян в с. Кіпті

2019-2021 роки

Виконком Кіптівської сільської ради

Козелецький районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області

Зменшення кількості загиблих та травмованих людей на пожежах, матеріальних втрат від них та вдосконалення системи реагування на пожежі і надзвичайні ситуації, скорочення часу прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події (до 10 хвилин у містах та до 20 хвилин у сільській місцевості), створення нових робочих місць, відчуття безпеки в громаді.

5

Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій

2020 рік

Виконком Кіптівської сільської ради

Козелецький районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області

Евакуація населення із зон можливого впливу наслідків надзвичайної ситуації

 

 

13.Контроль за ходом виконання Програми

 

 Сесія Кіптівської сільської ради визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів. Основні показники та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві.

 Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає:

 • постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;
 • щоквартальний розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях виконавчого комітету Кіптівської сільської ради, при потребі – на пленарних засіданнях сесії Кіптівської сільської ради ;
 • підготовку розпорядчих документів Кіптівської сільської ради з питань її виконання;
 • відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів.

 

 Координацію діяльності виконавців програми здійснює фінансовий  відділ виконавчого комітету Кіптівської сільської ради. Виконавчий комітет Кіптівської  сільської ради за підсумками 2019 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів програми на сесії Кіптівської сільської ради.

Кіптівська сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування,  виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

 

 

 

  

                  Секретар сільської ради                                         В.М.Кучма

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток 1

до Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Кіптівської сільської ради  на 2019 рік

 

 

ПЕРЕЛІК

пріоритетних інвестиційних проектів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, будівництво або реконструкція, яких передбачається здійснити у 2019 році

 

 

 

Назва об’єкта

Орієнтовна вартість об’єкту,

тис.грн.

 

Дже­рела

фінансування

1.Реконструкція будівлі Кіптівської ЗОШ І-ІІ ст. під дошкільний навчальний заклад в с.Кіпті Козелецького району Чернігівської обл

6500

Кошти сільського бюджету кошти ДФРР інші джерела фінансування передбачені законодавством

2. Капітальний ремонт Прогресівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Прогрес Козелецького району Чернігівської області

6000

Кошти сільського бюджету кошти ДФРР інші джерела фінансування передбачені законодавством

6.Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту із  застосуванням енергозберігаючих технологій в с Олбин Козелецького району Чернігівської області

300

Кошти сільського бюджету, інші джерела фінансування передбачені законодавством

7. Будівництво вуличного освітлення с. Прогрес Козелецького району Чернігівської області.

250

Кошти сільського бюджету, інші джерела фінансування передбачені законодавством

8.Реконструкція системи опалення в Новошляхівському будинку культури

600

Кошти сільського бюджету, інші джерела фінансування передбачені законодавством

9.Поточний середній ремонт автомобільної дороги Кіпті –Літочки –Київ на ділянці Кіпті –Димерка –Савинка 

3500

Кошти субвенції з державного бюджету на ремонт доріг місцевого значення

10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги Димерка-Борсуків-Самійлівка

900

Кошти субвенції з державного бюджету на ремонт доріг місцевого значення

11. Поточний середній ремонт автомобільної дороги Прогрес-Підлісне-Вовчок

4500

Кошти субвенції з державного бюджету на ремонт доріг місцевого значення

12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги с. Новий шлях – траса М02

2300

Кошти субвенції з державного бюджету на ремонт доріг місцевого значення

13.Ремонт дороги по вул. Незалежності  в с.Вовчок Козелецького району Чернігівської області

 

200

Кошти субвенції з обласного бюджету на ремонт доріг комунальної власності

14.Ремонт дороги по вул. Збанацького   в с.Борсуків  Козелецького району Чернігівської області

 

570

Кошти субвенції з обласного бюджету на ремонт доріг комунальної власності

15. Ремонт дороги по вул. Федора Івашка   в с.Олбин  Козелецького району Чернігівської області

 

1400

Кошти субвенції з обласного бюджету на ремонт доріг комунальної власності

16. Будівництво вуличного освітлення в с.Підлісне Козелецького району чернігівської області

300

Кошти сільського бюджету, інші джерела фінансування передбачені законодавством

17.Капітальний ремонт покрівлі будівлі адмінприміщення та фельдшерського пункту в с.Підлісне Козелецького району Чернігівської області

300

Кошти сільського бюджету, інші джерела фінансування передбачені законодавством

     
     

 

Примітка: Обсяги фінансування можуть бути уточнені після виготовлення  проектно-кошторисної документації.                       

                                                                                        

 Секретар сільської ради                                                              В.М. Кучма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                   Додаток 2

До Плану (Програми)

соціально-економічного розвитку

Кіптівської сільської ради  на 2020 рік

 

Перелік Програм,

які будуть фінансуватися з сільського бюджету  в 2020 році

п/п

Назва програми

Обсяг фінансування,

 тис грн..

1.

План(Програма) соціально-економічного розвитку громади на 2016рік

 

2.

Про  обсяг фінансування на 2020 рік Програми охорони навколишнього природного середовища Кіптівської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2016 - 2020 роки

 

2,5

3.

Програма благоустрою території  Кіптівської  сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

       212, 500

4.

 Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Кіптівської  ОТГ на 2019 -2020 роки.

-

5.

Програма «Фінансового забезпечення утримання майна комунальної власності на 2020 рік».

15

6.

Програми «Забезпечення пожежної безпеки на території  Кіптівської сільської ради  на 2018 -2020 роки»

44

7.

Про обсяг фінансування на 2020 рік Програми «Відшкодування витрат за здійснені перевезення пільгових категорій громадян пасажирським автомобільним транспортом по території Кіптівської сільської ради  на 2018-2020 роки.».

40

8.

Програма «Про надання адресної одноразової грошової допомоги на 2020рік».

150

9.

Програма організації харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Кіптівської сільської ради

433

10.

Про обсяг  фінансування на 2020 рік Програми «Надання одноразової  допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким  виповнилося 18 років на 2017 - 2020 роки».

7, 240

11.

Про  обсяг фінансування на 2020 рік Програми "Обдарована молодь 2016-2020 роки"

8

12.

Програма «Кіптівська ОТГ дружня до  сім'ї,  дітей та молоді  на 2019-2020 роки».

-

13.

Програма «Фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кіптівської сільської ради та відзначення пам’ятних дат, історичних подій, культурних заходів, ювілеїв та вшанування видатних людей Кіптівської сільської  ради на 2020 рік.»

30

14.

Про обсяг фінансування на 2020 рік Програми «Розвиток фізичної культури і спорту в Кіптівській  сільській раді 2017 -2021 роки».

 

15

15.

Програма «Розвиток аматорського мистецтва та культури на території сільської ради на 2020-2023 роки.»

40

16.

Програма «Відшкодування  депутатам сільської ради витрат на  відрядження для  участі в пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Кіптівської сільської ради  на 2020 рік.»

10

17.

Програму «Висвітлення діяльності Кіптівської сільської ради в засобах масової інформації на 2020-2021 роки»,

35

18.

Програма «Організація та проведення  у 2020  році

громадських робіт для незайнятого населення на території Кіптівської сільської ради.»

 6,100

19.

Програма « Організація суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2020 рік» 

11, 600

20.

Програма  «Організація землеустрою Кіптівської сільської ради на 2020 рік.»

15

21

Програма « Фінансування підтримки комунального підприємства « Чайка» на 2020 рік»

190

 

Секретар сільської ради                                                      В.М. Кучма

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь