Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Порядок доступу до публічної інформації у Кіптівській сільській раді

Додаток 1.

            ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядження сільського      голови  Кіптівської сільської ради 

 від 12 квітня 2017 р.  № 21

                                                                      

 

 

Порядок доступу до публічної інформації

у Кіптівській сільській раді

Цей Порядок визначає організацію роботи відповідальної особи по забезпеченню права громадян до публічної інформації у  Кіптівській сільській раді, створення  для цього умов, порядок  реєстрації такої інформації, оприлюднення та її зберігання. Він також визначає порядок роботи  із службовою інформацією та публічною інформацією з обмеженим доступом, а також організацію доступу до інформації про особу.


 

1.Публічна інформація сільської ради

1.1. Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України № 547/2011 від 05 травня 2011 року «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи (фізичної, юридичної) до Кіптівської сільської ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. До публічної інформації сільської ради відноситься інформація, що створена в процесі виконання владних повноважень  сільською радою, її виконавчим комітетом, постійними депутатськими комісіями,  сільським головою та посадовими особами, а саме:

 - рішення сесії сільської ради;

-  проекти рішень сільської ради;

-  рішення постійних депутатських комісій сільської ради;

-  рішення виконавчого комітету сільської ради;

-  проекти рішень виконавчого комітету;

-  розпорядження сільського голови з основної діяльності;

-  інформація про обсяг бюджетних коштів;

- режим (план) роботи Кіптівської сільської ради, регламент сільської ради, регламент виконавчого комітету сільської ради;

- інша інформація, передбачена Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2. Порядок забезпечення доступу до публічної інформації

Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оперативного оприлюднення інформації на інформаційних стендах в приміщені сільської ради та на офіційному сайті сільської ради  в мережі Інтернет, а також шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

2.1. Оприлюднення публічної інформації щодо громадського обговорення та прийняття регуляторних актів, здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.2. Обов’язковому оприлюдненню в будь-який спосіб підлягає інформація:

2.2.1. Про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси сільської ради.

2.2.2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень, що підлягають обговоренню.

2.2.3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються у сільській раді,

2.2.4.  Порядок складання та  подання запиту на інформацію.

2.2.5.  Інформацію про систему обліку, види інформації, яка зберігається у сільській раді.

2.2.6.   Плани проведення та порядок денний відкритих засідань колегіальних органів.

2.2.7.  Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки.

2.2.8.  Загальні правила роботи та внутрішнього розпорядку виконкому та посадових осіб сільської ради.

2.2.9. Графік прийому громадян.

2.2.10. Місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти сільської ради.

2.2.11.  Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

2.2.12. Перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

2.3.  Інформація передбачена пунктом1.3 розділу першого  цього Положення  та інформація, визначена пунктом 2.2 цього Положення підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

2.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про загрозу життю, здоров’ю та/або майну осіб, а також про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

2.5. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

2.6. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

2.7. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

2.8. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.

2.9. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

2.10 Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу та засобів масової інформації мають право бути присутніми на пленарних засіданнях сесії Кіптівської сільської ради та засіданнях виконавчого комітету, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються законодавством, за погодженням з сільським головою та отриманим запрошенням секретарем ради або заступником сільського голови.

3. Порядок доступу до інформації про особу

3.1. Доступ до інформації про особу здійснюється в порядку визначеному статтею 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.2.Не допускається збирання, використання та поширення конфіденційної інформацію про особу без її згоди. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження, а також інша інформація передбачена чинним законодавством України.

3.3. В разі якщо запитувач хоче отримати інформацію про документ, в якому міститься конфіденційна інформація про іншу фізичну особу, відповідальна особа з питань запитів на інформацію звертається до цієї фізичної особи про надання згоди на оприлюднення такої інформації або надає інформацію доступ до якої не обмежений. Якщо від фізичної особи надходить згода на надання про неї інформації з обмеженим доступом, запитувачу надається відповідна інформація.

4. Порядок реєстрації документів сільської ради

4.1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в сільській раді, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку.

4.2. Система обліку документів ведеться в обсягах передбачених статтею 18 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4.3. Реєстрацію документів  в системі обліку проводить відповідальна особа з питань запитів на інформацію сільської ради.

 5. Порядок оформлення запитів на інформацію

5.1. Запитувач має право звернутися до сільської ради протягом робочого часу  в будь-який робочий день із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні  без пояснення причини подання запиту.

5.2.  Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

5.3. Письмовий запит подається шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яка видається запитувачу відповідальною особою сільської ради  з питань запитів на інформацію (Додаток  1 до цього Порядку). Ця форма також розміщується на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет та на інформаційних стендах в приміщені сільської ради.

5.4. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала (додаток  2 до цього Порядку).

5.5. Запит на інформацію має містити : прізвище, ім’я, по-батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер зв’язку, якщо такий є, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.6. Запит на інформацію в обов’язковому порядку реєструється в журналі запитів і передається керівнику для прийняття рішення про надання відповідної інформації.

6. Порядок розгляду запитів на інформацію та надання відповіді на них

6.1. Після отримання та реєстрації запиту та напису сільським головою резолюції, запит повертається до відповідальної особи для внесення відміток в журналі обліку запитів та доводиться (передається) його виконавцю. Виконавець вивчає, аналізує запит що містить відповідну інформацію і готує пропозицію сільському голові по підготовці відповіді на запит. В ході аналізу з’ясовується перелік документів, які необхідно надати для запиту, їх обсяг, та час для підготовки відповіді. Виконавець надає відповідь відповідальній особі не пізніше 3-х робочих днів з дати отримання запиту.

6.2. Відповідальна особа направляє відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має буди надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  відповідальна особа сільської ради з питань запитів на  інформацію  може  продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється про продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із  загально доступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

6.5. Сільська рада має право відмовити  в  задоволенні запиту в таких випадках:

6.5.1. Сільська рада   не  володіє  і  не  зобов'язана відповідно  до  її повноважень,  передбачених   законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

6.5.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з  обмеженим доступом, згідно ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ; 

6.5.3. Особа,  яка подала запит на інформацію, не  оплатила фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням або друком (якщо такі встановлені);

6.5.4. Не  дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених п. 5.5. розділу п’ятого  цього Положення та частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.6.  У разі, якщо сільська рада не  володіє запитуваною інформацією,  але  відомо хто нею володіє,  цей запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням  про це  запитувача.  У  такому  разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня  отримання  запиту належним розпорядником.

6.7. У  відмові  в  задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено: прізвище,   ім'я,   по   батькові   та    посаду    особи, відповідальної за розгляд запиту  інформації; дату відмови; мотивовану підставу відмови; порядок оскарження відмови; підпис.

6.8.  Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

6.9.Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в  разі,  якщо  запитувана  інформація  не  може  бути  надана для ознайомлення в передбачені цим Положенням строки, у разі настання обставин  непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома  запитувача  у  письмовій  формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

6.10.  У рішенні про відстрочку в задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено: прізвище,   ім'я,   по   батькові   та    посаду  відповідальної  особи.

 

 

Секретар сільської ради                                                     В.М. Кучма

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь