A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Про затвердження Положення про використання коштів спеціального фонду Кіптівської сільської ради

Дата: 26.10.2022 14:28
Кількість переглядів: 104

ПРОЄКТ

                                                                       

УКРАЇНА

КІПТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

 

          07 листопада  2022 року                с. Кіпті                                          0000

 

Про затвердження Положення про використання коштів спеціального фонду Кіптівської сільської ради

 

        Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування» Відповідно до статті  69  Бюджетного   кодексу   України, виконавчий комітет Кіптівської сільської ради, вирішив:

 

  1. Затвердити Положення про використання коштів спеціального фонду Кіптівської сільської ради на 2023 рік (Додається).

 

  1. Рішення виконавчого комітету від 04.04.2022 року № 14 «Про затвердження Положення про використання коштів спеціального фонду Кіптівської сільської ради» вважать таким, що втратило чинність.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Ірину КОРОГОД.

 

 

 

Сільський голова                                                                               Володимир КУЧМА

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

Виконавчого комітету

Кіптівської сільської ради

                                                                                       від 07 листопада 2022р. № 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про облік та використання коштів спеціального фонду

Кіптівської сільської ради

                                

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       1.1. Спеціальний     фонд (надалі –  Фонд)  формується  відповідно  до статті  69  Бюджетного   кодексу   України   з   метою   акумулювання, використання, а також перерозподілу коштів спеціального фонду бюджетних установ, які одержуються як надходження від плати за послуги та за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ згідно із законодавством ( далі- кошти спеціального фонду).

     1.2.  Порядок     формування       і  використання      коштів    спеціального     фонду регулюється чинним законодавством України та цим Положенням. 

     1.3.  Фонд  створений  і  діє  відповідно  до  діючого  законодавства  та  цього  Положення.

 

          2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФОНДУ 

                      

2.1. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

2.2.Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи:

перша група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

У складі першої групи виділяються такі підгрупи:

підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ;

підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

У складі другої групи виділяються такі підгрупи:

підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки;

підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;

підгрупа 3 - кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти.

 

       2.3. До джерел формування спеціального фонду належать власні надходження,  отримані  як  плата за  послуги, що  надаються  згідно  з основною  діяльністю; власні  надходження,  отримані  як  плата  за  оренду  та         благодійні  внески  –     добровільні  пожертвування юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств усіх  форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога.       

      2.4.  Кошти  зараховуються  на  окремі  рахунки,  які      відкрито  в Управлінні  Державної  казначейської  служби  України  у  Чернігівському районі Чернігівської області за  кодами бюджетної класифікації доходів:

      - 25010100

      - 25010300

      - 25020100

     -  25020200.

2.5.Якщо фактичний обсяг власних надходжень за спеціальним фондом кошторису бюджетної установи менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді її кошторису, розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний до закінчення бюджетного періоду зробити зміни до спеціального фонду кошторису щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники бюджетних коштів упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених змін до спеціального фонду кошторису.

 2.6. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

    2.7. Зміни до спеціального фонду кошторису протягом бюджетного періоду у частині   зазначених   власних    надходжень     вносяться   на  підставі   довідок   про надходження на відповідні реєстраційні рахунки, наданих в установленому порядку органами   Казначейства,   та  довідок   про  зміни  до  кошторису    закладу,  установи (плану використання бюджетних коштів), що затверджуються у тому ж порядку, що і  кошториси   (плани  використання    бюджетних  коштів),    без  внесення  відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

    Зазначені   зміни   до  спеціального    фонду    кошторису    (плану   використання бюджетних коштів) вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням у  разі  виникнення  потреби  у  збільшенні  (скороченні,  перерозподілу)  надходжень та/або  видатків,  а також   використанні   залишків   бюджетних     коштів  на  початок бюджетного періоду, що утворилися на відповідному поточному рахунку в органах Казначейства.

    Головні розпорядники подають   довідки   про   внесення   змін   до

кошторисів    (планів  використання    бюджетних    коштів)   органам  Казначейства    не пізніше  останнього робочого дня звітного місяця.

   Головні розпорядники    та  органи    Казначейства    ведуть   облік   таких   змін   і відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів (планів використання бюджетних коштів).

   2.8.  У разі отримання благодійної допомоги у натуральні формі, головні розпорядники подають до органів Казначейства  довідку про надходження у натуральній формі не пізніше останнього робочого дня місяця.

                      3. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

            3.1.  Власні надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням частини дев'ятої статті 51 Бюджетного Кодексу) на:

покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю ;

організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ;

утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ;

сплата за харчування;

ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей;

господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв;

організацію основної діяльності бюджетних установ;

виконання відповідних цільових заходів.

 

3.2.    Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.

     

 3.3. Невикористані протягом року  кошти спеціального фонду  вилученню не підлягають    і  переносяться   на  наступний    бюджетний     період, а також   можуть   бути перерозподілені  на  інші  цілі,  відповідно  до  рішень  керівника  та  в  установленому законодавством порядку.

3.4. Кошти цільового фонду (самооподаткування) використовувати на благоустій населених пунктів, придбання будівельних матеріалів, висипку та грейдерування доріг, закупівлю засобів АХД, придбання ритуальних вінків, пам’ятників, витрати на поховання, встановлення огорожі на кладовищах.

 

                   4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

                     ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ

       4.1.  Бухгалтерський  облік  фінансово-господарських  операцій          спеціального  фонду  за  напрямами  використання  коштів  здійснюється  головними розпорядниками 

      4.2.  Бухгалтерський  облік  надходжень  і  використання  коштів  спеціального  фонду    здійснюється    Управлінням     Державної     казначейської    служби  України    Чернігівському районі Чернігівської області   на   підставі   звітів,  поданих    головними  розпорядниками коштів. 

      4.3.   Звіти   про   використання   коштів   Фонду   складаються   після   закінчення  відповідного бюджетного періоду щоквартально та за рік.

     4.4.  Контроль   за   надходженням  та   використанням   коштів   спеціального фонду  здійснюють  органи,  на  які  покладено відповідні функції згідно чинного законодавства.

 

          Секретар сільської ради                                                Віта КУЧМА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь