Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Правила внутрішнього трудового розпорядку Кіптівської сільської ради

Додаток №2 до Колективного договору на 2017-2025 р.р.

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників Кіптівської сільської ради

І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України передбачає і забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Вказані правила вводяться з метою урегулювання у відповідності до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відносин сільської ради у галузі праці, зміцненні її дисципліни, ефективному використанні прав працівника і робочого часу, забезпеченні високої якості роботи, підвищенні продуктивності праці, а також створенні необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, застосуванні до порушників трудової дисципліни засобів дисциплінарного і громадського впливу.

Питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішує адміністрація у межах наданих їй прав, а у випадках передбачених чинним законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку - спільно або за погодженням із профспілковим комітетом чи іншим представницьким органом трудового колективу.

 

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ЗВІЛЬНЕННЯ

Прийняття на роботу посадових осіб місцевого самоврядування в сільську раду проводиться, як правило, на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Для взяття участі у конкурсі на заміщення вакантних посад громадяни подають таку документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4x6 см;

копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї;

копію першої та другої сторін паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Прийняття на роботу працівників в господарську групу сільської ради проводиться відповідно до Кодексу законів про працю України.

Забороняється вимагати від громадян при прийнятті на роботу документи, пред'явлення яких не передбачено чинним законодавством і цим Положенням. При прийнятті на посаду посадових осіб місцевого самоврядування вони одночасно приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування, а також при призначенні на посади пред'являють декларації про доходи.

Приймання на роботу оформляється розпорядженням, яке повідомляється працівникові під розписку. В розпорядженні вказується назва посади структурного підрозділу відповідно до штатного розпису та розмір оплати праці. Посадовим особам місцевого самоврядування розпорядженням присвоюється відповідний ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавка за вислугу років на службі в органах місцевого самоврядування.

До початку роботи за укладеним договором, а також при переведенні в установленому порядку на іншу роботу, сільська рада зобов'язана:

- ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами оплати праці, роз’яснити його права і обов'язки, взаємовідносини по службі;

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку сільської ради;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами, оргтехнікою, тощо;

- провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Всім працівникам, які працюють в сільській раді більше 5 днів, ведуться записи в трудові книжки за установленим законодавством України порядком.

Припинення трудового договору можливо при умовах, передбачених чинним законодавством України.

Працівник має право за своєю ініціативою розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це сільську раду письмово за 2 тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин сільська рада повинна розірвати договір у строк, який просить працівник.

Припинення трудового договору може наступити і в інших передбачених законом випадках і оформляється розпорядженням.

У день звільнення сільська рада зобов'язана видати працівникові його трудову книжку із внесеними до неї необхідними записами і провести з ним повний розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

При укладанні трудового договору може бути обумовлений угодою сторін випробувальний термін з метою перевірки відповідності робітника або посадової особи місцевого самоврядування роботі, яка йому доручається. Умова для випробування повинна бути відображена у розпорядженні про прийняття на роботу.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

Працівники зобов'язані:

- працювати чесно і добросовісно, дотримуватись дисципліни праці, Правил трудового внутрішнього розпорядку, своєчасно виконувати розпорядження адміністрації сільської ради, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, а також дотримуватись вимог по охороні праці, техніці безпеки, протипожежної охорони та виробничої санітарії. Берегти доручену власність сільської ради;

- покращувати якість роботи, не допускати упущень і прорахунків, дотримуватись службової дисципліни, вживати заходів до негайного усунення недоліків, причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання роботи і негайно повідомляти про те, що трапилось, адміністрацію;

- утримувати своє робоче місце в належному порядку, чистоті, справному стані, а також підтримувати чистоту на території адмінбудинку;

- дотримуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів;

- бережливо ставитись до майна сільської ради, меблів, оргтехніки, тощо, раціонально витрачати і використовувати оргтехніку, інвентар, канцелярське приладдя, матеріали, енергію та інші матеріальні ресурси.

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто, забороняється передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством, та за дорученням або згодою керівника.

Адміністрація не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Коло обов'язків, які виконує кожний працівник, відповідно до своєї кваліфікації або посади, визначається посадовою інструкцією і положенням, затвердженими у встановленому порядку.

Працівник має право на відпочинок, здорові і безпечні умови праці, матеріальне забезпечення і соціальне страхування згідно чинного законодавства.

 

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Адміністрація зобов'язана:

- правильно організовувати працю всіх працівників, щоб кожний працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;

- забезпечити здорові і безпечні умови праці;

- всебічно розвивати і удосконалювати організацію і стимулювання праці, організовувати вивчення, розповсюдження і впровадження передових та сучасних методів управління;

- своєчасно доводити до спеціалістів і структурних підрозділів планові завдання, організовувати забезпечення їх виконання;

- видавати працівникам заробітну плату в установлені строки;

- забезпечувати суворе дотримання трудової і службової дисципліни, вживати ефективні заходи до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;

- неухильно дотримуватись законодавства про працю і правил охорони праці, постійно покращувати її умови;

- своєчасно розглядати і впроваджувати раціоналізаторські пропозиції, підтримувати і заохочувати кращих працівників;

- забезпечувати систематичне виробниче навчання та підвищення кваліфікації службовців і рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для оволодіння ними сучасними методами управління, поєднання роботи з навчанням у вищих навчальних закладах та для виробничого росту працівників;

- створювати колективу необхідні умови для виконання своїх повноважень, сприяти утвердженню в ньому ділової творчої обстановки, всебічно підтримувати і розвивати ініціативу і активність працівників, забезпечувати активну участь працівників у житті установи, використовувати для цього збори, наради, своєчасно розглядати критичні зауваження працівників і своєчасно повідомляти про вжиті заходи.

Сільська рада у межах своїх повноважень і за рахунок виділених коштів може встановлювати додаткові, порівняно з чинним законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Сільська рада виконує свої обов'язки самостійно, а у відповідних випадках спільно або за погодженням з профспілковим комітетом чи іншим уповноваженим органом трудового колективу.

 

 

V. РОБОЧИЙ  ЧАС  І  ЙОГО  ВИКОРИСТАННЯ

            Зимовий час:

Початок роботи  - о 8.00

Перерва   - з 13.00 до 14.00

Закінчення роботи    - о 17.00

 

          Літній час:

Початок роботи  - о 8.00

Перерва   - з 13.00 до 14.00

Закінчення роботи   - о 17.00

 

Тривалість робочого тижня 40 годин.

Трудовий розпорядок може змінюватись розпорядженням сільського голови.

Сезонним кочегарам адміністративного будинку сільської ради встановлений індивідуальний режим роботи згідно щомісячного графіка чергування. Обідня перерва кочегарам  надається з 14.00 до 16.00 під час якої приміщення кочегарки залишати забороняється.

Напередодні святкових і неробочих днів: 1 січня - Новий рік, 7 січня - Різдво Христове, 8 Березня - Міжнародний жіночий день, Пасха, Трійця,             1-2 Травня - День міжнародної солідарності трудящих, 9 Травня - День Перемоги, 28 червня - День Конституції України, 24 серпня - День незалежності України, 14 жовтня – День Захисника України, робочий день скорочується на 1 годину.

У тих випадках, коли святковому дню передують дні щотижневого відпочинку, скорочення тривалості робочого дня не проводиться.

У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Робота у вказані дні компенсується відповідно до діючого законодавства (ст. 107 КЗпП України).

Облік явки на роботу і виходу з роботи працівників ведеться у табелі сільської ради. Зведений табель веде головний спеціаліст з питань кадрової роботи сільської ради. Табель обліку робочого часу працівників щомісячно подається в бухгалтерію сільської ради.

Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати або звільняти їх з роботи для виконання громадських обов’язків, і для проведення різних заходів, не пов’язаних з службовою діяльністю.

Черговість надання щорічних відпусток встановлює сільська рада за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається і затверджується сільським головою на кожний календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома усіх працюючих.

 

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

За зразкове виконання трудових обов'язків, поліпшення якості роботи, довгочасну і бездоганну роботу та інші досягнення у праці застосовуються такі заохочення:

- видача премії;

- нагородження почесною грамотою;

- нагородження цінним подарунком;

- оголошення подяки.

Заохочення застосовується сільською радою разом або за погодженням з профспілковим комітетом чи іншим уповноваженим органом трудового колективу.

Заохочення оголошується розпорядженням і заноситься до трудової книжки працівника. Посадові особи місцевого самоврядування, котрі успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, проявляють ініціативу і винахідливість для поліпшення результатів праці, користуються перевагами і пільгами при соціально-культурному і побутовому обслуговуванні. Таким працівникам надаються переваги при просуванні по службі. Посадовим особам за виконання особливо відповідальних завдань може бути присвоєний черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.

При виході на пенсію за довголітню сумлінну роботу посадовим особам може бути присвоєний черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

За особливі трудові заслуги працівники також представляються у вищі органи для заохочення, до нагородження орденами, медалями, іншими державними нагородами, почесними грамотами, а також до присвоєння почесного звання кращого працівника за даною професією.

 

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Порушення трудової дисципліни, невиконання або несвоєчасне і неякісне виконання працівником покладених на нього трудових обов'язків приводить до застосування засобів дисциплінарного і громадського впливу, а також до застосування інших заходів, передбачених діючим законодавством України.

За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі стягнення:

- оголошення догани;

- звільнення з роботи.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за вчиненням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6-ти місяців з дня виникнення проступку.

Дисциплінарне стягнення застосовується сільським головою або особою, яка його заміняє, у разі його відсутності.

Адміністрація сільської ради має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація сільської ради повинна одержати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Розпорядження про застосування дисциплінарного стягнення оголошується працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення на працівника не буде накладено нового дисциплінарного стягнення, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

Адміністрація сільської ради зі своєї ініціативи або за клопотанням трудового колективу може зняти дисциплінарне стягнення достроково до закінчення одного року.

Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення на працівника не застосовуються.

До посадових осіб крім дисциплінарного стягнення, передбаченого трудовим законодавством України, можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь