Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ПЕРЕЛІК інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової), що є у володінні Кіптівської сільської ради

                                                                                   

        УКРАЇНА                                 

  КІПТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27 жовтня  2022 рік                                        с. Кіпті                                        № 60

 

Про затвердження Переліку відомостей,

 що становлять службову інформацію

і яким надається гриф «Для службового користування»

 

Відповідно до ст.6, ч.2 ст.9  Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736, «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання i знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», керуючись ст.. 42, ст..59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Затвердити  Перелік  відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» (додається).
  2. Персональну відповідальність за дотриманням порядку підготовки документів з грифом «Для службового користування»  та документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію покласти на начальників відділів виконавчого комітету сільської ради.
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря сільської ради В.М. КУЧМУ

 

Сільський голова                                                                                        Володимир КУЧМА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови

від 27.10.2022 року №  60

 

 

Загальні питання

Відомості, що містяться у документах Кіптівської сільської ради та її структурних підрозділів, на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади, суб’єктів господарювання незалежно від форм власності – розробників документів з грифом «Для службового користування», а також відомості, що містяться у службовій кореспонденції (доповідних записках, рекомендаціях та інше, виданих у зв'язку з опрацюванням документів, надісланих до міської ради (її структурних підрозділів), з грифом «Для службового користування», які не є відкритою інформацією та не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1. Кадрові питання

1.1. Перелік посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

1.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за Кіптівською сільською радою, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

1.3. Особові справи працівників  сільської ради.

1.4.Трудові книжки працівників сільської ради та її структурних підрозділів.

1.5. Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених під час діяльності органу з питань запобігання та протидії корупції, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

1.6. Книги обліку трудових книжок ( журнал реєстрації) працівників сільської ради та її структурних підрозділів.

1.7. Відомості про особові рахунки працівників сільської ради та її структурних підрозділів.

1.8.. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

1.9.Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.

2. Житлово-комунальне господарство

2.1. Відомості щодо організації охорони та оборони об'єктів комунального водозабезпечення в особливий період.

3. Будівництво та архітектура

3.1. Плани населених пунктів, виконані на топографічних матеріалах у масштабі 1:50000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної.

4. Цивільна оборона.

4.1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.

 4.2.Відомості щодо розробки планів цивільного захисту на особливий період.

4.3. Відомості щодо Порядку віднесення об’єктів національної економіки до категорії з цивільного захисту.

4.4.Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови населених пунктів сільської ради.

4.4. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення населених пунктів сільської ради та суб'єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту, перелік об'єктів, що належать до категорії цивільного захисту.

4.5. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, окрім тих, що становлять державну таємницю.

4.6. Відомості щодо стану готовності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ, територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

4.7. Відомості про основні показники стану цивільного захисту населених пунктів сільської ради.

4.8. Відомості щодо виробництва та поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та виробів медичного призначення в особливий період.

4.9. Відомості щодо організації медичного забезпечення населення в особливий період.

4.10. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту виконавчого комітету Кіптівської сільської ради, окрім тих, що становлять державну таємницю.

4.11. Відомості про радіодані радіомереж КХ, окрім тих, що становлять державну таємницю.

4.12. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об'єктів, які віднесені до І-П ступенів хімічної небезпеки (місце розташування  об'єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об'єкті).

4.13. Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження та (або) знищення вибухових речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів (пристроїв).

4.14. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

4.15. Відомості за сукупністю показників про об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), окрім тих, що становлять державну таємницю.

5. Технічний захист інформації.

5.1. Відомості про діючі в Кіптівській сільській раді нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

6. Оборонна та мобілізаційна робота та

взаємодії з правоохоронними органами

6.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Кіптівської сільської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період;

 лімітів безоплатного залучення, вилучення та примусового вилучення транспортних засобів на період мобілізації та у воєнний час в Кіптівській сільській раді;

 забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних та інших послуг в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в Кіптівській сільській раді, на підприємствах, в установах та організація;

 забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період;

 забезпечення населення продовольчими товарами в особливий період;

 виробництва продукції, надання житлово-комунальних, комунікаційних, побутових послуг, забезпечення продовольством для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (за окремими показниками) в особливий період;

 порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву, які не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

 капітального будівництва в особливий період;

 створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

6.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

6.3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Кіптівської сільської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Кіптівської сільської ради в особливий період.

6.4. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, військової техніки.

6.5. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується Кіптівської сільської ради, окремого підприємства.

6.6. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Кіптівської сільської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Кіптівської сільської ради.

6.7. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Кіптівської сільської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Кіптівської сільської ради щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

6.8. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення Кіптівської сільської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Кіптівської сільської ради на режим роботи в умовах особливого періоду.

6.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Кіптівської сільської ради, а також окремого підприємства, установи і організації на території Кіптівської  сільської ради

6.10. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Кіптівської сільської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Кіптівської сільської ради

6.11. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за Кіптівською сільською радою, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них).

6.12.. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування  Кіптівської сільської ради, підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальні виробів до них.

6.13. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, які не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

6.14. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

6.15. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, які не належать до державної таємниці.

6.16. Відомості про організаційні заходи з питань оперативного обладнання території Кіптівської сільської ради, які не належать до державної таємниці.

6.17.Перелік об'єктів місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду.

6.18. Відомості щодо планів та заходів територіальної оборони, що не становлять державну таємницю.

6.19. Відомості про стан зберігання та кількість боєприпасів на військових об'єктах.

7. Економіка, промисловость та енергетика

7.1. Відомості щодо державного оборонного замовлення за його напрямами, без розкриття змісту цих напрямів.

7.2. Відомості стандартів продукції подвійного призначення, які не становлять державну таємницю.

8. Соціальний захист населення

8.1. Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.

8.2. Персональні дані про одержувачів субсидій.

8.3. Персональні дані осіб, сформованих на базі Єдиних державних реєстрів.

9. Охорона державної таємниці

9.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ.

9.2. Відомості щодо обліку секретних документів та номенклатури секретних справ.

9.3. Відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.

9.4. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

9.5. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

9.6. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

9.7. Акти прийому-передачі секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації (далі МНСІ).

9.8. Описи справ постійного і довготермінового зберігання.

9.9.Акти на знищення секретних документів.

9.10. Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

10. Інше.

10.1. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

 

Секретар сільської ради                                                                                               Віта КУЧМА

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь